Algemene Voorwaarden Awaerness Kollektif h.o.d.n. The Swapshop

Stichting Awaerness Kollektif h.o.d.n. The Swapshop (hierna: The Swapshop) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73234621 en is gevestigd aan de Haarlemmerdijk 89 1,(1013KC) te Amsterdam. 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

4. Koper: de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van The Swapshop.

6. Producten: De Producten die door The Swapshop worden aangeboden zijn tweedehands kleding.

7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: The Swapshop.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van The Swapshop en iedere Overeenkomst tussen The Swapshop en een Koper en op elk Product dat door The Swapshop wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Swapshop aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van The Swapshop zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met The Swapshop is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. 

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Alle door The Swapshop gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. The Swapshop is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft The Swapshop het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor The Swapshop gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen en het maximaal in te zetten Swaps voor een korting. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen The Swapshop niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Hieronder wordt tevens verstaan de eventuele aanwezigheid van meer, grotere en/of andere vormen van vlekken, gaatjes en/of andere (kleine) beschadigingen. The Swapshop kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Lever- en ophaaltijden en termijnen vermeld in het Aanbod van The Swapshop zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Swapshop niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van The Swapshop heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen.

2. Een Aanbod kan door The Swapshop gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met The Swapshop, zal The Swapshop de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is The Swapshop daaraan niet gebonden.

5. The Swapshop is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. The Swapshop zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft The Swapshop het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Swapshop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan The Swapshop worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Swapshop zijn verstrekt, heeft The Swapshop het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is The Swapshop niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor The Swapshop, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. The Swapshop kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. The Swapshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat The Swapshop is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Swapshop bekend was.

7. Koper vrijwaart The Swapshop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

8. Indien Koper tweedehands kleding wil kopen bij The Swapshop, staat op de website vermeld wat de prijs is en hoeveel Swaps Koper daarbij nodig heeft. Op de website kan Koper een bestelling plaatsen.

9. Indien Koper tweedehands kleding wil kopen met Swaps, kan Koper de applicatie The Swapshop downloaden en een account aanmaken. Het hebben van een account is noodzakelijk, maar kan desgewenst via het kassasysteem geregeld worden. Voor meer informatie over het gebruik van de applicatie en het account wordt verwezen naar de gebruiksvoorwaarden van The Swapshop.

 

Artikel 6 - Afhalen bestelling door Koper

1. Koper dient de geplaatste bestelling op de website binnen 14 dagen af te halen in de fysieke winkel van  The Swapshop Rotterdam centrum. Bij het afhalen van het Product dient Koper zijn identiteitskaart, de bevestigingsmail en/of de app te laten zien.

2. Koper kan het Product in de winkel passen en onderzoeken op beschadigingen. 

 

Artikel 7 - Betaling 

1. De in het Aanbod vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Koper dient zowel geld als eventueel de zogenoemde Swaps per Product te betalen. Iedere ingezette Swap geeft recht op €1,- korting op de prijs en de Koper krijgt maximaal 50% korting op de totaalprijs.

2. Koper dient vooraf en online het geldbedrag te betalen. Ook de eventuele Swaps dienen vooraf en online ingezet te worden door deze te verzilveren en de kortingscode toe te passen bij de check-out. De Swaps zullen vervolgens automatisch van het account van Koper worden gehaald.
 
Artikel 8 - Tweedehands producten

1. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product, en kan Koper een ander vergelijkbaar Product uitzoeken indien wordt vermoed dat het Product bij het afhalen niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, en indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 14 dagen na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat The Swapshop niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van The Swapshop op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat The Swapshop nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van The Swapshop op te volgen.

2. Indien de zaken niet voldoen aan deze garanties, zal The Swapshop de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van The Swapshop, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan The Swapshop te retourneren en de eigendom aan The Swapshop te verschaffen. 

3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van The Swapshop, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

 

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

1. The Swapshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is The Swapshop bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met The Swapshop gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is The Swapshop bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van The Swapshop op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer The Swapshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. The Swapshop behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 10 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door The Swapshop leidt tot aansprakelijkheid van The Swapshop jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door The Swapshop in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van The Swapshop is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. The Swapshop is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. The Swapshop is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. The Swapshop levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. The Swapshop is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s), de applicatie of van gelinkte websites.

5. The Swapshop is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. The Swapshop staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens The Swapshop verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van The Swapshop vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Swapshop binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 11 - Overmacht

1. The Swapshop is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van The Swapshop, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan The Swapshop zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van The Swapshop en (xi) overige situaties die naar het oordeel van The Swapshop buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. The Swapshop heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Swapshop  haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zover The Swapshop ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Swapshop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 

Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. The Swapshop gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s) en applicatie. Indien daarom gevraagd zal The Swapshop de betrokkene hierover informeren.

2. Indien The Swapshop op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 13 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van The Swapshop en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via help@the-swapshop.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The Swapshop de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. The Swapshop zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen The Swapshop en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. The Swapshop heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen The Swapshop en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.


Rotterdam, 10 april 2021